KURZY SBS

Máte záujem pracovať v oblasti

súkromnej bezpečnosti ?

Chcete získať preukaz odbornej

spôsobilosti pre prácu v SBS ?

Spoločnosť Experience Group s.r.o so sídlom Cabaj 1514, 951 17 Cabaj – Čápor je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej hlavný smer činnosti je zameraný na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb. Ponúkame služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení (zákon o súkromnej bezpečnosti), pričom spoločnosť Experience Group s.r.o. má Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre udelené licencie na vykonávanie strážnej služby, detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva.

Súkromné bezpečnostné služby  majú v dnešnej spoločnosti svoje významné miesto a nezanedbateľnú funkciu v  rámci ochrany  života i zdravia osôb, majetku, ale aj podstatného charakteru prevencie v oblasti kriminality.  Odborná príprava, ktorá sa vyžaduje v danej oblasti, má zabezpečovať dostatočné množstvo vedomostí a zručností, ktoré sú nutné na výkon tejto profesie. Mala by odrážať kvalitu služieb poskytovaných v tejto oblasti.